Etický kodex fyzioterapeuta

Služby fyzioterapeutů nesmí být omezeny národností, rasou, vírou, barvou pleti, politickým přesvědčením, sociálním statutem, pohlavím a sexuální preferencí a to jak ze strany fyzioterapeuta, tak i ze strany klienta, protože potřeba fyzioterapie je všeobecná.

 

Fyzioterapeut si musí být vědom své zodpovědnosti za zdraví klienta. Proto se zavazuje neaplikovat takový léčebný postup, který by podle jeho znalosti mohl ohrozit zdraví klienta. Pokud fyzioterapeutické výkony jsou výhradně profylaktické, výchovné nebo poradní povahy, může je fyzioterapeut vykonávat na přímou žádost klienta.

 

Fyzioterapeut musí svojí profesionální činností předcházet vzniku disability.

 

Fyzioterapeut je povinen průběžně udržovat nejvyšší možnou úroveň svého vzdělání a odbornosti.

 

Fyzioterapeut musí respektovat věk, kulturu a náboženské přesvědčení svých klientů.

 

V zájmu klienta spolupracuje fyzioterapeut s ošetřujícím lékařem a se svými kolegy ostatních zdravotnických profesí.

 

Fyzioterapeut je povinen dodržovat lékařské tajemství a držet v tajnosti osobní informace, jež mu klient sdělí.

 

Nesmí mluvit o záležitostech klienta s nikým jiným, než s tím, kdo je spoluodpověden za péči o něj.

 

Fyzioterapeut je oprávněn si účtovat poplatky za své služby. Tyto poplatky musí být úměrné nákladům a kvalitě poskytované péče. Klient musí znát výši poplatku předem.

 

Fyzioterapeut musí za všech okolností dodržovat standard profesionální a osobní etiky, což činí jeho profesi důvěryhodnou. V případě porušení pravidel etického kodexu je fyzioterapeut povinen osobně upozornit kolegu, jenž kodex porušil. Nedojde-li k nápravě, je povinen informovat profesní organizaci.

 

V přítomnosti klientů neřeší problémy provozního, profesního a osobního charakteru.

Změna ordinační doby

Změna ordinační doby:

Pondělí - Sobota dle objednání

INFORMACE

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Úhrada terapie probíhá v hotovosti nebo na účet 1847132003/0800.

SPOLUPRÁCE

Koníček o.p.s. - hiporehabilitační středisko, Skřidla na Českokrumlovsku (konicekcb.webnode.cz)

Mgr. Hana Škrdlová (dříve Mizerová) - fyzioterapeut a specialista na McKenzie metodu. Tel: 723 980 892.

MVDr. Jana Leimerová - výborný veterinář v Zábřehu (www.vetzabreh.com)

Copyright © 2021 KK-rehab.cz - Mgr. Kamila Karásková

Všechna práva vyhrazena Mapa webu Tvorba webu Youtube KK-rehab